Колумни

Апологија на „наркоманијата“- Мариглен Демири

Апологија на „наркоманијата“
 
 
Мариглен Демири
 
На почеток, сакам да им се извинам на сите оние кои се сметаат себеси за наркомани, или останатите членови на заедницата ги сметаат за „наркомани“, што ќе го употребувам овој израз во текстот. Го употребувам во продолжение на текстот со цел да укажам на бесмисленоста на изразот и вредноста која му ја дава на истиот општеството, културата, државата итн.

Изразот наркоман, доаѓа од наркон ναρκόω (narkóō, “I put to sleep”) и манија μανία (manía, занесеност, опседнатост), односно занесеност по наркотици. Овој израз е дискриминирачки и пред се претставува не само денотација, туку и конотативна врска со која на денотацијата наркоман му додава реалитет на ентитет (суштество) коешто е пониско од другите, понеспособно од другите, гнасно, нечисто, суштесто коешто не заслужува дури ниту да живее а камоли да споделува исти општествени и социјални вредности со означувачите (не-наркоманите). На лицето коешто е уживател на дроги во овој случај му се додава истата „додадена“ вредност како при чинот на означување на Албанците како Шиптари. Израз нема само денотативна, туку и конотативна димензија. Со тоа лицата кои користат дроги се сметаат како лица од понизок ранг, како лица коишто се недовршени и недооформени, тие се исклучени од социјалните интерференции, немаат можност за никаква социјална и општествена рекуперација, а нивните шанси за политичка мобилизација се еднакви на нула.

Наднаслов: Дополнителна заработка повисока од месечната плата - Сексуалните работнички жртви на конзервативните вредности

Во Република Македонија досега се неуспешни сите обиди за легализација на сексуалната работа. Третирана како табу тема, проституцијата сепак постои и се одвива тајно, што се должи на отсуството на сериозна дебата. Постојат различни мислења, најчесто про и контра легализацијата на најстариот занат

Пишува: Јана Јосифоска

„Ноќните дами“ во сива зона - државата глува на повиците за легализација или декриминализација

- Едното е петстотини, другото илјадарка.
- За двајца или за еден?
- За еден.
- Колку време?
- Еден час?
- Вака директно оди, немате макро или директно со вас?
- Немаме макро.
- Во кола може?

Пишува: Никола Крстиќ

Ова е вообичаен разговор во вечерните часови во темните улички околу Македонската радио - телевизија. И пред една деценија и сега сликата е иста - дури и цените се отпорни на поскапувањата, сменети се само дел од „ноќните дами“ на кои овие паркинзи им се работно место.

Медиумите со предрасуди за сексуалните работници

Информациите за сексуалните работници најчесто се сместени во Црна хроника и се поврзуваат со криминалот, а новинарите употребуваат навредувачка терминологија без да водат грижа каков ефект ќе има тоа во јавноста 

Пишува: Менче Точи 

Дискриминаторски, навредливи, полни со говор на омраза се текстовите во најголем дел од медиумите во Македонија кога известуваат за сексуалните работници.  Доволно е да се отвори интернет и да се погледнат насловите за да се види како медиумите во државата известуваат за оваа проблематика.