Прирачник за реинтеграција на Роми-повратници

Овој прирачник е наменет за Роми-повратници од западноевропските или други земји, во кои престојувале како баратели на азил или економски мигранти,во Република Македонија. Прирачникот нуди едноставни насоки и основни информации на повратниците за можностите и поддршката што можат да ја добијат од јавните институции, граѓански организации и други чинители за полесно да се вклучат во животот на заедницата. 

Прирачникот е изработен во рамките на проектот „Поттикнување одржлива реинтеграција на Ромите-повратници во Македонија“, спроведуван од Институтот за европска политика (ЕПИ) од Скопје, во соработка со Невладината организација „КХАМ“ oд Делчево. Проектот се спроведува во ромските заедници во пет градови: Скопје (Шуто Оризари), Битола, Делчево, Тетово и Куманово, поради што во прирачникот се претставени подетални информации за можностите.

Прирачинкот можете да го прочитате на овој ЛИНК.