Локална самоуправа за универзални вредности, ве повикува на локална свесна акција

Vetëqeverisja lokale për vlera univerzale ju thërret në akcion të ndërgjegjshëm lokal